Bestuursverkiezing Bijlage A

 

September 2021

Bijlage A

Probus bestuursverkiezingen

 1. Om de 2 jaar wordt een bestuursverkiezing georganiseerd. Die vindt plaats tijdens de algemene vergadering van oktober, onder de leiding van de past-voorzitter.

 2. Op de algemene vergadering van september wordt de organisatie en de procedure van de komende verkiezing toegelicht.

 3. In principe is elk lid kandidaat voor een bestuursfunctie. Een lid dat geen kandidaat wenst te zijn, meldt dit, begeleid van een argumentatie, VOOR 01 oktober aan de voorzitter.

 4. Op de bestuursvergadering van oktober overlegt de voorzitter met de bestuursleden over de ontvangen bezwaren en, na beslissing, stelt het bestuur de definitieve kieslijst op. Deze kieslijst wordt zo snel mogelijk digitaal aan de leden overgemaakt.

 5. Alle leden die minstens 1 jaar lid zijn en die minstens 3 van de laatste 12 vergaderingen hebben bijgewoond zijn stemgerechtigd.

 6. Het mandaat van de nieuwe bestuursleden vangt aan op 01 januari van het volgend jaar. Zij mogen aan de vergaderingen van november en december van het lopende jaar deelnemen, maar hebben nog geen stemrecht.

 7. De leden die voor de eerste keer tot bestuurslid verkozen worden, hebben een mandaat van 4 jaar. De bestuursleden die al een mandaat bekleed hebben, kunnen opnieuw verkozen worden, maar dan slechts voor een periode van 2 jaar.

 8. Een bestuurslid kan vroegtijdig ontslag nemen. Hij beëindigt hierdoor het mandaat waarvoor hij verkozen is. Bij de eerstvolgende verkiezing zal het bestuur beslissen of hij op dat ogenblik al of niet terug verkiesbaar is.

 9. Het ontslagnemend bestuurslid kan worden vervangen door het lid dat bij de laatste verkiezingen het hoogste aantal stemmen na hem heeft behaald.

 10. Na 2 jaar wordt de uittredende voorzitter in principe opgevolgd door de ondervoorzitter. Indien de ondervoorzitter de uittredende voorzitter niet wenst op te volgen, zal hij dit aan het bestuur melden ten laatste op de bestuursvergadering van juni. Het bestuur zal dan op een volgende bestuursvergadering uit de bestuursleden een nieuwe inkomende voorzitter kiezen.

 11. De uittredende voorzitter wordt past-voorzitter en in die hoedanigheid “toegevoegd lid” van het bestuur gedurende de volgende bestuursperiode van 2 jaar. Na zijn mandaat als past-voorzitter kan hij zich pas na een periode van 2 jaar opnieuw verkiesbaar stellen.

 12. De stichtende leden die voorzitter geweest zijn mogen steeds als raadgever aan de bestuursvergaderingen deelnemen, maar hebben in die hoedanigheid geen stemrecht.

 13. De bestuursleden die hun mandaat beëindigen zijn automatisch uittredend en zijn opnieuw verkiesbaar voor een periode van 2 jaar. Dit geldt niet voor de voorzitter, die past-voorzitter wordt en voor de ondervoorzitter, die voorzitter wordt.

 14. Bij de bestuursverkiezingen zijn er evenveel vacante plaatsen als er uittredende bestuursleden zijn.

 15. Op de dag van de verkiezingen deponeren de aanwezige leden hun stembrief in de daarvoor voorziene stembus. De afwezige leden kunnen hun stembrief onder gesloten omslag meegeven aan een aanwezig lid.

 16. De leden met de meeste stemmen zijn verkozen. Bij een gelijk aantal stemmen is het lid verkozen dat de hoogste anciënniteit in de club heeft en bij gelijke anciënniteit beslist het lot.